എത്രയെത്ര മഹാമാരികളെ അതിജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴിത്താരയിൽ ഇത്തിരി നന്മകളുടെ, പ്രതീക്ഷകളുടെ ഒത്തിരി പ്രകാശംവീശി ഇതാ ATouch VlogMag നിങ്ങൾക്കായി....